Condolences

Condolences to the Family of Xin Van Nguyen

2020

Hanh, I'm so sorry for the loss of your father. Please accept my deepest sympathy. Wishing you and your entire family peace and comfort during this difficult time. Mike Merlis

Michael Merlis
2020

We was saddened to hear that your father passed away. Please accept my deepest condolences for your family's loss!!!

Tintin Naingoo & Tin A khine's family
2020

Thành kính chia buồn cùng Ngọc-Tuyet và gia quyến. Mong rằng gia đình sẽ vơi đi nỗi buồn để người mất được an nghỉ bình an. Thành kình phân ưu. Chú Đủ Boston Public Library.

Chú Đủ Boston Public Library
2020

Loss of a loved one is never easy, We hope you know we are by your side during this time of sorrow. Boston Public Library Friends.

Boston Public Library Friends
2020

Xin được chia buồn cùng gia quyến và cầu nguyện cho hương hồn cụ Xin được siêu thoát. Thành kính phân ưu.

OB Nguyễn đức Huế